สถานะ: Server is currently up and public.
จำนวนผู้ฟัง: 1 คน   Bitrate: 128 kbps
เพลงปัจจุบัน: พระธรรมธีรราชมหามุนี(โชดก ญาณสิทฺธิเถร ป.ธ.๙) - 014 เทศน์ลำดับญาณ 2 - 2
โดย: FM 104.50 MHz


ผู้ฟังในประเทศ ให้บริการโดย THZHost.com