สถานะ: Server is currently up and public.
จำนวนผู้ฟัง: 0 คน   Bitrate: 24 kbps
เพลงปัจจุบัน: (104.50 MHz)
โดย: วิทยุวัดฝายหิน FM 104.50 Mhz


ผู้ฟังในประเทศ ให้บริการโดย THZHost.com